Polityka prywatności danych osobowych

 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies na mojej stronie www.roggendorf-coaching.com. Poniższa polityka obowiązuje od dnia 26.02.2021

 §1    Tożsamość administratora danych  
  

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.roggendorf-coaching.com jest Magdalena Roggendorf, zamieszkała w Kolonii. Mój adres kontaktowy mail@roggendorf-coaching.com
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  
   §2  Stosowane definicje  

  

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.roggendorf-coaching.com za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych (np. poprzez formularz kontaktowy), składać zamówienia na oferowane usługi, zamówić dodatkowe informacje marketingowe (newsletter), umówić się na konsultację lub wizytę.
 2. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Magdalena Roggendorf, która jest operatorem strony
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie
 4. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

  §3    Cele przetwarzania danych 

 
    Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w serwisie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia
 2. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
 3. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
 4. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 5. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą. 

 1. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 2. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

 

 

  §4    Sposoby pozyskiwania danych  
  

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 

 1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 3. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
 4. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

  
   §5    Zakres przetwarzanych danych  
  

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: 

 

 1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
 3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby
 4. przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, 

  
   §6  Okres przetwarzania danych  
  

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:  

 

 1. przez okres trwania zawartej umowy,

 

 1. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 2. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 3. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  
   
   
   §7    Odbiorcy danych  
  

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: 

 

 1. hostingu strony www,
 2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
 3. prowadzenia obsługi księgowej,
 4. usług kurierskich,
 5. droppshippingu i obsługi zamówień.

 

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza granice Uni Europejskiej. 

  
   §8    Prawa osób, których dane dotyczą  
  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 

 1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
 3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

  
   §9  Postanowienia końcowe  
  

 

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

 

§1    Stosowane definicje

 1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
 3. Serwis - serwis dostępny pod adresem www.roggendorf-coaching.com, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych- podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Operator Strony
 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

 

§3  Cele cookies


  Wykorzystuję  pliki cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
 2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu
 4. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowałam na stronie:


Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach.Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
  
   §4 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies 
  

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Zgadzasz się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.

 

 1. Możesz w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 2. Niektóre pliki cookies - tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
 3. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzystasz do przeglądania stron Serwisu
 4. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 

 

Powyższa Polityka prywatności oraz Polityka Cookies zostały opracowane przez kancelarię Sylwia Templin, Bezpieczni w Biznesie